AD Contact

AD Contact

Field of Use

 • Segédanyag

Active Substances

 • 90 % m/m etoxilált zsíralkohol

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/3789-1/2012
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2022-07-31
 • Holder UPL Holdings Coöperatief U.A.

General Information

 • Distributor in Hungary Agrometry Kft.
 • Manufacturer UPL Europe Ltd.
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,2 l; 0,5 l; 1 l; 5 l; 10 l; 20 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 1000-2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310
  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha (6. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)
 • Protective Equipment for Applicators védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha (6. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Last updated: 2021-02-19 11:39