Affirm Opti

Affirm Opti

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 9,5 g/kg emamektin-benzoát

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/7013-1/2016
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Apr 30, 2025
 • Holder Syngenta Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer Syngenta
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 250g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Affirm Opti
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet 90%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett! A nem-cél ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet 90%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett! 75%-os elsodródás csökkentő szórófej esetén 10 m, 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett 20 m kezeletlen biztonsági övezet megtartása szükséges.
  SPe 8 - Affirm Opti
  Méhekre veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében a készítmény csak az elvirágzást követően használható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható! Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható! A növényvédő szer alkalmazása előtt távolítsa el vagy fedje le a virágzó gyomnövényeket!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H373
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P314
  Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
  P502
  A gyártó/szállító határozza meg a hasznosításra és újrafeldolgozásra vonatkozó információkat.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-06-09 14:25