Agifix 75C

Agifix 75C

Field of Use

 • Csávázási segédanyag

Active Substances

 • 2,89 m/m% Acid Red 18, max 10 m/m% Titánium-dioxid, 8,2 m/m% Kaolin, max 0,05 m/m% Benzizotiazolin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/965-2/2020
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Sep 30, 2030
 • Holder Aegilops- Applications
 • Holder's domestic representative Kamp János

General Information

 • Distributor in Hungary Aegilops Applications
 • Manufacturer Aegilops- Applications
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (FS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 25 l, 200 l, 500 l, 1000 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • P-phrases P211
  Ruhától/.../éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó.
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment (treatment) védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment (sowing) védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-03-21 11:53