Agrimec Pro

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 18 g/l abamektin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/447-2/2021
 • Authorization Level Párhuzamos engedély
 • Expiry Date Aug 31, 2023
 • Holder GlobAgro Kft.
 • Grace Period for Traders Dec 31, 2023
 • Grace Period for Customers Dec 31, 2024

General Information

 • Distributor in Hungary GlobAgro Kft.
 • Manufacturer Syngenta A.G.
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category II. kategória, III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 ml, 0,25 liter, 1 liter, 0,75 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 309 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Vertimec Pro
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől gyümölcsösre 30 m, szőlőre 10 m, szántóföldi növényekre (zöldségfélékre) 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.
  SPe 8 - Vertimec Pro
  készítmény felhasználása méhekre kifejezetten kockázatos! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban és az azt megelőző 3 napon belül nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények, mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H373
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P314
  Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, szemvédő, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-02-13 10:42