Agrizole 250 EC

Agrizole 250 EC

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 250 g/l difenokonazol

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/206-2/2019
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Dec 31, 2024
 • Holder Globachem NV.

General Information

 • Distributor in Hungary Belchim Crop Protection Hungary Kft.
 • Manufacturer Globachem N.V.
 • Formulation emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 liter, 5 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 200-2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - 15 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 15 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 066
  Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P331
  TILOS hánytatni.
  P337 + P313
  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőruha (6. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)
 • Protective Equipment for Applicators félálarc (FFP2), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőruha (6. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-01-29 14:39