Alcoban WG

Alcoban WG

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 70 % ditianon

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/979-1/2021
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Mar 31, 2029
 • Holder BASF AGRO B.V.

General Information

 • Distributor in Hungary Agrometry Kft.
 • Manufacturer BASF Agro B.V.
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 g; 20 g; 50 g; 100 g; 500 g 1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 10 kg; 25 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 273 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Delan 700 WG
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől az alább feltüntetett távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Borszőlő: elsodródás csökkentő technológia nélkül - 20 m zárt gyep, 50%-os elsodródás csökkentő technológiával - 20 m zárt gyep; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával - 20 m zárt gyep. Almatermésűek: elsodródás csökkentő technológia nélkül - 35 m (ebből 20 m zárt gyep), 50%-os elsodródás csökkentő technológiával - 25 m (ebből 20 m zárt gyep); 75%-os elsodródás csökkentő technológiával - 20 m zárt gyep. Cseresznye, meggy, nektarin, őszibarack: elsodródás csökkentő technológia nélkül - 40 m (ebből 20 m zárt gyep), 50%-os elsodródás csökkentő technológiával - 30 m (ebből 20 m zárt gyep); 75%-os elsodródás csökkentő technológiával - 25 m (ebből 20 m zárt gyep).
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H301
  Lenyelve mérgező.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H351
  Feltehetően rákot okoz .
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-04-09 14:47