Alitis

Alitis

Field of Use

 • Gombaölő permetezőszer

Active Substances

 • 62,5 g/l fluopikolid, 625 g/l propamokarb hidroklorid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/4350-1/2018
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2022-09-30
 • Holder SBM Développement S.A.S.

General Information

 • Distributor in Hungary Dr. Horn András
 • Manufacturer Bayer AG
 • Formulation szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5ml, 3x5 ml, 7,5 ml, 15 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2500 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő (3-as jelölésű), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha (4. típusú)
 • Protective Equipment for Applicators félálarc (FFP3D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha (4. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Last updated: 2021-09-07 11:10