Apron XL 350 FS - napraforgó

Apron XL 350 FS - napraforgó

Field of Use

 • Csávázószer

Active Substances

 • 350 g/l Metalaxil- M

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/1699-2/2021
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date 2021-06-04 - 2021-07-31, 2022-03-15 - 2022-07-12
 • Customer Gabonatermesztők Országos Szövetsége
 • Holder Syngenta A.G.

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer Syngenta A.G.
 • Formulation folyékony gombaölő csávázószer (FS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 20 liter, 200 liter, 1000 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 1000 – 3000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P337 + P313
  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-09-10 11:18