Arvalin 2,5

Arvalin 2,5

Field of Use

 • Csalétek és rágcsálóirtó szer

Active Substances

 • 25 g/kg cinkfoszfid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/1049-1/2021
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date May 31, 2026
 • Holder Detia Freyberg GmbH.
 • Holder's domestic representative Bio-Kalibra Környezetgazdálkodási Mérnöki Tanácsadó Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Detia Freyberg GmbH.
 • Manufacturer Detia Freyberg Produktion GmbH
 • Formulation felhasználásra kész csalétek (RB)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 25 kg; 5 kg; 1 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 300-2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 5
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szert teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
  SPe 6
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!
  SPr 1
  A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak.
 • H-phrases EUH 029
  Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
  EUH 032
  Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P370 + P378 - CO2/oltópor
  Tűz esetén: Az oltáshoz oltásra szén-dioxid vagy száraz oltópor használandó.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-10-27 12:03