Arvalin LR

Arvalin LR

Field of Use

 • Rágcsálóirtó szer

Active Substances

 • 40 g/kg cinkfoszfid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 18393/1995.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Apr 30, 2028
 • Holder Detia Freyberg GmbH.

General Information

 • Distributor in Hungary Detia Freyberg GmbH.
 • Manufacturer Detia Freyberg Produktion GmbH
 • Formulation granulátum (GR)
 • Distribution Category II. kategória, III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging II. kat.: 20 kg; 10 kg; 5 kg; 1 kg; III. kat.: 0,25 kg; 0,2 kg; 0,1 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 125 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPe 5
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szert teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
  SPe 6
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!
  SPr 1
  A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak.
 • H-phrases EUH 029
  Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
  EUH 032
  Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H301
  Lenyelve mérgező.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P321
  Szakellátás (lásd ... a címkén).
  P330
  A szájat ki kell öblíteni.
  P370 + P378 - CO2/oltópor
  Tűz esetén: Az oltáshoz oltásra szén-dioxid vagy száraz oltópor használandó.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű