Astra Rézoxiklorid

Astra Rézoxiklorid

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 88 % rézoxiklorid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 45325/1999.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date May 31, 2029
 • Holder Industrias Químicas del Vallés S.A.

General Information

 • Distributor in Hungary Sumi Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Industrias Químicas del Vallés S.A.
 • Formulation nedvesíthető por (WP)
 • Distribution Category I. kategória, III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging III. kat.: 30 g; 200 g; 500 g; I. kat.: 1 kg; 5 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg, 25 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >500 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers félálarc (FFP2), munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators félálarc (FFP2), munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for agricultural Workers munkaruha, védőkesztyű