Attack

Attack

Field of Use

 • Rovarölő csávázószer

Active Substances

 • 200 g/l teflutrin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/3350-2/2020
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Sep 30, 2021
 • Holder Syngenta Crop Protection AG
 • Holder's domestic representative Syngenta Kft.
 • Grace Period for Traders Jan 31, 2022
 • Grace Period for Customers Eltarthatósági idő végéig

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer Syngenta Crop Protection AG
 • Formulation mikrokapszulás szuszpenzió (CS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 20 liter, 200 liter, 1000 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P271
  Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P304 + P340 + P312
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment (treatment) arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment (sowing) arcvédő, félálarc (FFP2), szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-06-14 10:22