Banarg

Banarg

Field of Use

 • Növekedésszabályozó készítmény

Active Substances

 • 40 g/kg etilén

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/1367-2/2017
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Aug 31, 2028
 • Holder Linde Gáz Magyarország Zrt.

General Information

 • Distributor in Hungary Linde Gáz Magyarország Zrt.
 • Manufacturer Linde AG
 • Formulation egyéb
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 50 l (200 bar)

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose nem releváns
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H280
  Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
  H336
  Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 • P-phrases P210
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P314
  Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
  P377
  Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P410 + P403
  Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő (A2B1), védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-10-27 12:00