Biocera fasebkezelő és oltóviasz

Biocera fasebkezelő és oltóviasz

Field of Use

 • Fasebkezelő és oltóviasz

Active Substances

 • 450 g/kg denaturált szesz, 233 g/kg fenyőgyanta, 103 g/kg marhafaggyú, 39,5 g/kg méhviasz, 21 g/kg növényolaj, 3,5 g/kg vas(III)-oxid (hematit)

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/20857-1/2019
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2029
 • Holder Szolvegy Vegyipari Kft

General Information

 • Distributor in Hungary Szolvegy Vegyipari Kft.
 • Manufacturer Szolvegy Kft.
 • Formulation paszta (PA)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 100 g, 200 g, 1 l, 5 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >7060 mg/ ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H226
  Tűzveszélyes folyadék és gőz.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P210
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P233
  Az edény szorosan lezárva tartandó.
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P370 + P378 - ABC por, CO2
  Tűz esetén: Az oltáshoz ABC porral oltó, vagy szén-dioxiddal oltó használandó
  P403 + P235
  Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, szemvédő, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-02-24 11:24