Biosild Top

Biosild Top

Field of Use

 • Csávázószer (gombaölő)

Active Substances

 • 20 g/l tetrakonazol, 350 g/l tiofanát-metil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/10570-1/2010
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Apr 19, 2021
 • Holder Sumi Agro Europe Ltd.
 • Grace Period for Traders Sep 1, 2021
 • Grace Period for Customers Oct 19, 2021

General Information

 • Distributor in Hungary Sumi Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Chemark Kft.
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 500 l, 600 l, 1000 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/kg
 • Aquatic Use Mérsékelten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • R-phrases R 43
  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
  R 52/53
  Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
  R 68
  Maradandó egészségkárosodást okozhat
 • S-phrases S 24/25
  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 46
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H341
  Feltehetően genetikai károsodást okoz .
  H412
  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-02-18 17:43