Biox-M

Biox-M

Field of Use

 • Növekedésszabályozó készítmény

Active Substances

 • 948 g/l fodormentaolaj

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/637-1/2021
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Aug 31, 2025
 • Holder XEDA International S.A.

General Information

 • Distributor in Hungary Certis Belchim BV
 • Manufacturer XEDA International S.A.
 • Formulation meleg ködképző és hideg párásító berendezésben alkalmazható koncentrátum (HN, KN)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 liter; 10 liter; 20 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for agricultural Workers részecskeszűrő félálarc (A2P3), szemvédő, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-08-09 11:03