Botrefin-Hobby

Botrefin-Hobby

Field of Use

 • Gombaölő permetezőszer

Active Substances

 • 375 g/kg ciprodinil, 250 g/kg fludioxonil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/1159-2/2020
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Mar 31, 2025
 • Holder Finchimica S.p.A.
 • Holder's domestic representative Dr. Horn András

General Information

 • Distributor in Hungary Kwizda Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Schrim GmbH
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 g, 10 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2500 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 3 - Botrefin
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől szőlő ültetvény és az 50 cm magasságot meghaladó dísznövények esetében tartson meg egy 10 m kezeletlen biztonsági övezetet.
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-01-04 12:25