Calypso 480 SC

Calypso 480 SC

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 480 g/l tiakloprid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 16367/2003
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2020-08-03
 • Holder Bayer AG
 • Grace Period for Traders 2021-02-03
 • Grace Period for Customers 2021-02-03

General Information

 • Distributor in Hungary Bayer Hungária Kft.
 • Manufacturer Bayer
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 50 ml; 1 liter; 200 liter; 1000 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 300-500 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SPe 3 - Calypso 480 SC
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m (légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A nem mezőgazdasági földterülettől légi kezelés esetén minimum 20 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H261
  Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H335
  Légúti irritációt okozhat.
  H336
  Álmosságot vagy szédülést okozhat.
  H351
  Feltehetően rákot okoz .
  H360fd
  Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P403 + P233
  Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha