Chinook Blue

Chinook Blue

Field of Use

 • Csávázószer (folyékony) (LS)

Active Substances

 • 100 g/l béta-ciflutrin, 100 g/l imidakloprid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 2032/2004.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jan 20, 2021
 • Holder Bayer CropScience AG
 • Grace Period for Traders May 31, 2021
 • Grace Period for Customers Jul 20, 2021

General Information

 • Distributor in Hungary Bayer Hungária Kft.
 • Manufacturer Bayer
 • Formulation folyékony csávázószer (LS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 15 l, 20 l, 200 l.

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 200 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H301
  Lenyelve mérgező.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P308 + P311
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment (treatment) arcvédő (3-as jelölésű), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli (3. védelmi osztályú), védőruha (4. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)
 • Protective Equipment (sowing) védőkesztyű