Color Coat Red

Color Coat Red

Field of Use

 • Csávázási segédanyag

Active Substances

 • 0,05 m/m% 1,2-benzizotiazolin-3-on, 0,3 m/m% 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diol, 70-85 m/m% vörös pigment

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/2137-2/2020
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Oct 31, 2030
 • Holder BASF Hungária Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary BASF Hungária Kft.
 • Manufacturer BASF Corporation
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 9,46 l; 984,2 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment (treatment) védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment (sowing) védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2020-12-07 08:39