Columbo 0,8 MG

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 8 g/kg cipermetrin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/1367-1/2021
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Sep 30, 2026
 • Holder SBM Développement S.A.S.
 • Holder's domestic representative Dr. Horn András

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer SBM Développement S.A.S.
 • Formulation granulátum (GR)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,9 kg; 1 kg; 1,2 kg; 5 kg; 8 kg; 10; 12 kg; 15 kg; 25 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 5
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szert teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
  SPe 6
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-10-12 10:14