Coprantol Duo

Coprantol Duo

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 244 g/kg réz-hidroxid, 245 g/kg réz-oxiklorid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/19727-2/2019
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Mar 31, 2024
 • Holder Gowan Crop Protection Ltd.
 • Holder's domestic representative Staphyt Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer Gowan Crop Protection Ltd.
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Mérsékelten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 3 - Badge SC
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől az alább feltüntetett távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Komló: elsodródás csökkentő technológia nélkül: 125 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 100 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 75 m. Almatermésűek, csonthélyasok: elsodródás csökkentő technológia nélkül: 150 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 125 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 100 m. Dísznövények (50 cm növény-magasság alatt): elsodródás csökkentő technológia nélkül: 125 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 75 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 30 m. Dísznövények (50 cm növény-magasság felett): elsodródás csökkentő technológia nélkül: 150 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 125 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 75 m. Szőlő elsodródás csökkentő technológia nélkül: 100 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 75 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 50 m. Burgonya: elsodródás csökkentő technológia nélkül: 125 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 75 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 30 m.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P312
  Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-10-27 11:28