Cruiser 600 FS

Cruiser 600 FS

Field of Use

 • Csávázószer

Active Substances

 • 600 g/l tiametoxam

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/3701-1/2011
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2020-04-30
 • Holder Syngenta Crop Protection AG

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer Syngenta
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 20 liter; 200 liter; 1000 liter.

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/....
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő (3-as jelölésű), védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli (3. védelmi osztályú), védőruha (6. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő (3-as jelölésű), légzésvédő (A1P2D), védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli (3. védelmi osztályú), védőruha (6. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)