Cruiser 70 WS

Cruiser 70 WS

Field of Use

 • Csávázószer

Active Substances

 • 700 g/kg tiametoxam

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 16369/2003.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2020-04-30
 • Holder Syngenta A.G.

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer Syngenta
 • Formulation vízben diszpergálható por, csávázás céljára (WS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 900 g

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 1987 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H228
  Tűzveszélyes szilárd anyag.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P210
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg