Cuprosan 50 WP

Cuprosan 50 WP

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 841 g/kg rézoxiklorid (500 g/kg réz)

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 11269/2002.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2025
 • Holder Saldeco

General Information

 • Distributor in Hungary Cresco Chemical Kft.
 • Manufacturer Saldeco
 • Formulation nedvesíthető por (WP)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 40 g, 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 1565 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P284
  [Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező. gyártó/szállító határozza meg a védőfelszerelést. — a szögletes zárójelek között szereplő szöveg akkor használható, ha a vegyi anyaghoz a felhasználási ponton kiegészítő tájékoztatást mellékelnek, amely kifejti, hogy a biztonságos használat érdekében milyen szellőztetést kell alkalmazni.”
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, légzésvédő (FFP3SL), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, légzésvédő (FFP3SL), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg