Cycocel 750

Cycocel 750

Field of Use

 • Növekedésszabályzó szer

Active Substances

 • 750 g/l klórmekvát

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/1435-1/2015
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Nov 30, 2024
 • Holder BASF Hungária Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary BASF Hungária Kft.
 • Manufacturer BASF S.E.
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,15 l; 0,25 l; 0,5 l; 1 l; 3 l; 5 l; 10 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 520 mg/ttkg
 • Aquatic Use Mérsékelten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H290
  Fémekre korrozív hatású lehet.
  H301
  Lenyelve mérgező.
  H312
  Bőrrel érintkezve ártalmas.
  H412
  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P330
  A szájat ki kell öblíteni.
  P362 + P364
  A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha