Deccopyr Pot

Deccopyr Pot

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 300 g/kg pirimetanil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/376-1/2020
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Feb 28, 2025
 • Holder Decco Iberica Post-Cosecha, S.A.U.

General Information

 • Distributor in Hungary Malagrow Kft.
 • Manufacturer Decco Iberica Post-Cosecha, S.A.U.
 • Formulation füstképző (FU)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 250 g, 500 g, 1 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 3
  A növényvédő szer meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet.
  SPo 5
  A visszatérést megelőzően a kezelt helyiséget alaposan ki kell szellőztetni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for agricultural Workers védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-10-17 12:03