Deltam

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 15 g/l deltametrin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/2585-1/2018
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Oct 31, 2026
 • Holder SBM Développement S.A.S.

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Bayer CropScience S.A.S.
 • Formulation olajemulzió vizes fázisban (EW)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 ml; 20 ml; 30 ml; 50 ml; 100 ml

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  Spe 3 - Deltam
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (50 cm-nél kisebb növénymagasság esetén) illetve 25 m (50 cm-nél nagyobb növénymagasság esetén) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem-cél ízeltlábúak védelme érdekében 50 cm-nél nagyobb növénymagasság esetén a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPe 8 - Veszélyes
  Méhekre veszélyes! / Tilos méhek közelében felhasználni! Méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem használható.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H226
  Tűzveszélyes folyadék és gőz.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P210
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű