Delu pocokriasztó szer

Delu pocokriasztó szer

Field of Use

 • Riasztó szer

Active Substances

 • 800 g/kg kalcium-karbid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/13713-2/2019
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jan 31, 2029
 • Holder Detia Freyberg GmbH.

General Information

 • Distributor in Hungary Bio-Kalibra Környezetgazdálkodási Mérnöki Tanácsadó Kft.
 • Manufacturer Detia Freyberg Produktion GmbH
 • Formulation gázfejlesztő szer (GE)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 150 g; 250 g; 500 g; 50 db, egyenként 5 g granulátum

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose korrozív anyag, nem mérhető
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H260
  Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
  H314
  Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  H335
  Légúti irritációt okozhat.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P303 + P361 + P353
  HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310
  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P370 + P378 - CO2/oltópor
  Tűz esetén: Az oltáshoz oltásra szén-dioxid vagy száraz oltópor használandó.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-04-23 15:59