Dionys 80 WG

Dionys 80 WG

Field of Use

  • Gombaölő permetezőszer

Active Substances

  • 800 g/kg folpet

Specifications for Use

Authorization

  • Authorization Number 04.2/889-1/2017
  • Authorization Level Származtatott engedély
  • Expiry Date Jul 31, 2024
  • Holder Sharda Hungary Kft.

General Information

  • Distributor in Hungary Kwizda Agro Hungary Kft.
  • Manufacturer Sharda Cropchem Ltd.
  • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
  • Distribution Category I. kategória
  • Allowed in Organic Farming Nem
  • Packaging 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

  • Yes

Other Specific Restrictions

  • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
  • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
  • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
  • Bee-Friendly Technology Nem
  • S-phrases SP 1
    A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
    SPe 3 - 20 m
    A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
    SPo 2
    Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
  • H-phrases EUH 208
    Allergiás reakciót válthat ki.
    EUH 401
    Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
    H319
    Súlyos szemirritációt okoz.
    H332
    Belélegezve ártalmas.
    H351
    Feltehetően rákot okoz .
    H400
    Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  • P-phrases P261
    Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
    P280
    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
    P304 + P340
    BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
    P305 + P351 + P338
    SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
    P308 + P313
    Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
    P391
    A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
    P501 - veszélyes hulladék lerakó
    A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
  • Protective Equipment for Preparers arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
  • Protective Equipment for Applicators arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-05-31 12:40