Doxa 30 WG

Doxa 30 WG

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 300 g/kg indoxakarb

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/80-2/2020
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Mar 19, 2022
 • Holder Sharda Cropchem Ltd.
 • Holder's domestic representative Sharda Hungary Kft.
 • Grace Period for Traders Jul 1, 2022
 • Grace Period for Customers Sep 19, 2022

General Information

 • Distributor in Hungary Sharda Hungary Kft.
 • Manufacturer Sharda Cropchem Ltd.
 • Formulation vízoldható granulátum (WG)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 30 g, 60 g, 150 g, 250 g, 500 g, 1 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 1000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  Spe 3 - Doxa
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m kezeletlen biztonsági övezet megtartása szükséges! A nem-cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén a biztonsági övezet megtartása nem szükséges!
  SPe 8 - Veszélyes
  Méhekre veszélyes! / Tilos méhek közelében felhasználni! Méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem használható.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H372
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P330
  A szájat ki kell öblíteni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for agricultural Workers védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-02-03 11:30