Ercole

Ercole

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 4 g/kg lambda-cihalotrin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/3172-1/2016.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jul 1, 2026
 • Holder Sipcam Oxon S.p.A.

General Information

 • Distributor in Hungary Sumi Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Sipcam S.p.a.
 • Formulation granulátum (GR)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 5
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szert teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
  SPe 6
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers légzésvédő (P2), szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő (P2), szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-06-12 08:47