Eucarol Plus

Eucarol Plus

Field of Use

 • Segédanyag

Active Substances

 • 10 % alkilpoliglukozid citrát, 30 % etoxilált alkoholok, 30 % zsírsavak, növényi olajok metil észtere

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/4704-2/2013
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Dec 31, 2031
 • Holder Lamberti S.p.A.
 • Holder's domestic representative Bántay László

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer Lamberti S.p.A.
 • Formulation mikroemulzió (ME)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,1 l; 0,25 l; 0,5 l; 1 l; 2,5 l; 3 l; 5 l; 10 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Mérsékelten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Igen
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  Spe 3 - Microbio
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPe8 - Mikrobio
  Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén méhkímélő technológiában alkalmazható!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310
  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, szemvédő, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-02-02 11:55