Exirel SE - cseresznye, meggy

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 100 g/l ciántraniliprol

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/1156-2/2021
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date May 10 – Sep 5, 2021
 • Customer FruitVeB
 • Holder

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer DuPont
 • Formulation szuszpo-emulzió (SE)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 5.000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe3 - Exirel SE
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet! A nem cél ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 15 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPe8 - Exirel SE
  Méhekre veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják nem alkalmazható!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases H315
  Bőrirritáló hatású.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-02-10 07:34