Falcon 460 EC

Falcon 460 EC

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 167 g/l tebukonazol, 250 g/l spiroxamin, 43 g/l triadimenol

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 47152/2004
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Aug 31, 2020
 • Holder Bayer AG

General Information

 • Distributor in Hungary Bayer Hungária Kft.
 • Manufacturer Bayer
 • Formulation emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 50 ml, 1 liter, 5 liter, 200 liter, 1000 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 500 mg/ttkg,
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H314
  Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H360
  Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket .
  H362
  A szoptatott gyermeket károsíthatja.
  H373
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P303 + P361 + P353
  HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P363
  A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, félálarc FFA1P3D (SL), légzésvédő (A1P2), szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, félálarc FFA1P3D (SL), légzésvédő (A1P2), szemvédő, védőkesztyű, védőruha