Fantic F

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 37,5 g/kg benalaxil-M, 480 g/kg folpet

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/10316-1/2010
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Apr 30, 2025
 • Holder Gowan Crop Protection Ltd.

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Gowan Crop Protection Ltd.
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H351
  Feltehetően rákot okoz .
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P101
  Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét
  P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P103
  Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, légzésvédő (FFP2D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha (4. típusú)
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, légzésvédő (FFP2D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha (4. típusú)
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-10-27 11:14