Fantic M

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 40 g/kg benalaxil-M, 650 g/kg mankoceb

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/1314/3/2010
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jul 4, 2021
 • Holder Isagro S.p.A.
 • Grace Period for Traders Oct 4, 2021
 • Grace Period for Customers Jan 4, 2022

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Isagro
 • Formulation nedvesíthető por (WP)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 kg, 5 kg,10 kg,20 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Fantic M
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől szőlő és paradicsom esetében 20 m, burgonya, vöröshagyma esetében 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P101
  Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét
  P103
  Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
  P201
  Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
  P202
  Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, félálarc (FFP3D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőruha (3. típusú)
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, félálarc (FFP3D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőruha (3. típusú)
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-02-18 17:12