Fantic M

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 40 g/kg benalaxil-M, 650 g/kg mankoceb

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/1314/3/2010
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2021-07-04
 • Holder Isagro S.p.A.
 • Grace Period for Traders 2021-10-04
 • Grace Period for Customers 2022-01-04

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Isagro
 • Formulation nedvesíthető por (WP)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 kg, 5 kg,10 kg,20 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Fantic M
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől szőlő és paradicsom esetében 20 m, burgonya, vöröshagyma esetében 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P101
  Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét
  P103
  Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
  P201
  Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
  P202
  Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, félálarc (FFP3D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőruha (3. típusú)
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, félálarc (FFP3D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőruha (3. típusú)
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Last updated: 2022-02-18 17:12