Flurox Forte 333 EC

Flurox Forte 333 EC

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 480 g/l fluroxipir-meptil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/4701-2/2016.
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Dec 31, 2027
 • Holder Corteva Agriscience Hungary Zrt.

General Information

 • Distributor in Hungary Farmmix Csoport
 • Manufacturer Corteva Agriscience International Sàrl
 • Formulation emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,5 liter; 1 liter; 2 liter; 3 liter; 5 liter; 10 liter; 20 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Starane Forte
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m, légi kezelés esetén 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet! A nem-cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől és a szomszédos kultúráktól 5 m, légi kezelés esetén 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-03-13 11:17