Folicur Solo

Folicur Solo

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 250 g/l tebukonazol

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 21042/1996.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2027
 • Holder Bayer CropScience AG
 • Holder's domestic representative Bayer Hungária Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Bayer Hungária Kft.
 • Manufacturer Bayer
 • Formulation olajemulzió vizes fázisban (EW)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 50 ml, 250 ml, 1 liter, 5 liter, 200 liter, 1000 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 300-2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302 + H332
  Lenyelve vagy belélegezve ártalmas.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H361fd
  Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers sav elleni védőszemüveg, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators sav elleni védőszemüveg, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha