Fopaz

Fopaz

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 484 g/l folpet, 90,4 g/l azoxistrobin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/825-1/2023
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jul 31, 2025
 • Holder Sharda Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Sharda Hungary Kft.
 • Manufacturer Sharda Cropchem Ltd.
 • Formulation szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,25 liter; 0,5 liter;1 liter; 5 liter; 10 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Fopaz
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m (75%-os elsodródáscsökkentő szórófej egyidejű alkalmazása esetén 20 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyből 10 m növényzettel borított (zárt gyep)!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H315
  Bőrirritáló hatású.
  H351
  Feltehetően rákot okoz .
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-04-20 14:00