Fuzarion 250 EC

Fuzarion 250 EC

Field of Use

 • Gombaölő permetezőszer

Active Substances

 • 125 g/l protiokonazol, 125 g/l tebukonazol

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/1174-1/2020
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date 2025-03-31
 • Holder Sharda Cropchem Ltd.
 • Holder's domestic representative Sharda Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Agrometry Kft.
 • Manufacturer Sharda Cropchem Ltd.
 • Formulation emulzióképző koncentrátum (EC)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 l; 5 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2500 mg/ttkg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 10 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H315
  Bőrirritáló hatású.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H335
  Légúti irritációt okozhat.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P403 + P233
  Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P410
  Napfénytől védendő.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, félálarc (FFP3), szemvédő, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators félálarc (FFP3), védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-05-24 15:49