Fysium

Field of Use

 • Növekedésszabályzó szer

Active Substances

 • 1-metil-ciklopropén

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/2521-1/2022
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jul 31, 2035
 • Holder JANSSEN PMP

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer JANSSEN PMP
 • Formulation gázfejlesztő szer (GE)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 150 ml, 1l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
  SPo 3
  A növényvédő szer meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet.
  SPo 5
  A visszatérést megelőzően a kezelt helyiséget alaposan ki kell szellőztetni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H226
  Tűzveszélyes folyadék és gőz.
  H290
  Fémekre korrozív hatású lehet.
  H312
  Bőrrel érintkezve ártalmas.
  H314
  Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H341
  Feltehetően genetikai károsodást okoz .
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P210
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P234
  Az eredeti csomagolásban tartandó.
  P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P273
  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P330 + P331
  LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P303 + P361 + P353
  HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P312
  Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P363
  A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
  P390
  A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P406
  Saválló/saválló bélésű ... edényben tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers légzésvédő (A2B1), légzésvédő (A2P2), védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő (A2B1), légzésvédő (A2P2), védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-12-16 15:34