Glob-Promet

Field of Use

 • Gombaölő permetezőszer

Active Substances

 • 250 g/l protiokonazol, 90 g/l metkonazol

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/0047511-2/2024
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Mar 15, 2026
 • Holder Globachem NV.

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Globachem N.V.
 • Formulation emulzióképző koncentrátum (EC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 250 ml, 500 ml, 1 liter, 2 liter, 3 liter, 5 liter, 10 liter, 15 liter, 20 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 300-2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Panorama
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől őszi gabonák (búza, árpa, tritikálé és rozs) esetében 20 m, őszi káposztarepce esetében 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H315
  Bőrirritáló hatású.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P310
  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, munkaruha, szemvédő, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, munkaruha, szemvédő, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-07-08 09:07