Gyom Stop Plusz

Gyom Stop Plusz

Field of Use

 • Gyomirtó szer (SL)

Active Substances

 • 20 g/l dikamba, 42 g/l MCPP-P, 70 g/l 2,4-D, 70 g/l MCPA

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/5972-3/2015.
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Aug 30, 2025
 • Holder Arysta LifeScience Benelux Sprl.
 • Holder's domestic representative UPL Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary UPL Hungary Kft.
 • Manufacturer Arysta LifeScience Benelux Sprl.
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 20 ml, 100ml, 200 ml, 500 ml, 1l, 5l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Mérsékelten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H270
  Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
  H412
  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P337 + P313
  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű