Harpun

Harpun

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 100 g/l piriproxifen

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/2007-1/2022
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jul 31, 2036
 • Holder Galenika-Fitofarmacija d.o.o.
 • Holder's domestic representative Dr. Horn András

General Information

 • Distributor in Hungary Kwizda Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Galenika-Fitofarmacija a.d.
 • Formulation emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Harpun
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől az alább feltüntetett távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Alma: Elsodródás csökkentő technológia nélkül 30 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 20 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 15 m. Körte: Elsodródás csökkentő technológia nélkül 50 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 30 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 20 m. Paradicsom, uborka: Elsodródás csökkentő technológia nélkül 15 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 10 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 10 m.
  SPe 8 - Harpun
  Méhekre veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!
 • H-phrases EUH 066
  Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H336
  Álmosságot vagy szédülést okozhat.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310
  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P403 + P233
  Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-08-25 13:39