Heliosol

Heliosol

Field of Use

 • Permetezőszer segédanyag

Active Substances

 • 665 g/l terpineol (izomerek)

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/1034-1/2017
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jun 12, 2027
 • Holder Action Pin
 • Holder's domestic representative Biocont Magyarország Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Biocont Magyarország Kft.
 • Manufacturer Action Pin
 • Formulation emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1x3 ml, 1x5 ml, 3x3 ml, 3x5 ml, 50ml, 100 ml, 0,25 liter, 0,5 liter, 5 liter, 10 liter, 1000 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Mérsékelten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H412
  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P337 + P313
  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkesztyű, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-07-05 15:39