Imidan 50 WP

Imidan 50 WP

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 500 g/kg foszmet

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/6132-1/2011
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date May 1, 2022
 • Holder Gowan Crop Protection Ltd.
 • Grace Period for Traders Nov 1, 2022
 • Grace Period for Customers Nov 1, 2022

General Information

 • Distributor in Hungary Kwizda Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer SBM
 • Formulation nedvesíthető por (WP)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,5kg, 1kg, 5kg, 25kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 275 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  Spe 3 - Imidan
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPe 8 - Veszélyes
  Méhekre veszélyes! / Tilos méhek közelében felhasználni! Méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem használható.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H301
  Lenyelve mérgező.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H361f
  Feltehetően károsítja a termékenységet.
  H370
  Károsítja a szerveket .
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P273
  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha