Inker 500 SC

Inker 500 SC

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 500 g/l flufenacet

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/3312-1/2018.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Aug 31, 2028
 • Holder Innvigo Sp. z o.o.

General Information

 • Distributor in Hungary Agrometry Kft.
 • Manufacturer Innvigo Sp. z o.o.
 • Formulation szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 250 ml; 275 ml; 312 ml; 318 ml; 323 ml; 500 ml; 550 ml; 570 ml; 575 ml; 580 ml; 585 ml;1 l; 1,1 l; 1150 ml; 1160 ml; 1170 ml; 1185 ml; 1200 ml; 5 l; 5,5 l; 5850 ml; 5880 ml; 5950 ml; 10 l; 20 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 300 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - 10 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H373
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
 • Protective Equipment for agricultural Workers védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-08-25 11:28