Isomate CLR

Isomate CLR

Field of Use

 • Légtértelítő eszköz (feromonnal)

Active Substances

 • 41-43 % feromon ((E,E)-8,10-dodekadién-1-ol), 5-7 % feromon (dodekán-1-ol), 7-9 % feromon ((Z)-9-tetradecenil acetát), 40-43 % feromon ((Z)-11-tetradecenil acetát)

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/550/2/2007.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2024
 • Holder CBC (Europe) S.r.l.
 • Holder's domestic representative Biocont Magyarország Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Biocont Magyarország Kft.
 • Manufacturer Shin-Etsu Ch. (JP)
 • Formulation
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 760 g, 190 g

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P333 + P364
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: a bőrfelületet alaposan meg kell mosni.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-03-13 10:51