Isomate CTT

Isomate CTT

Field of Use

 • Feromon légtértelítési eszköz

Active Substances

 • 573 g/kg feromon ((E,E)-8,10-dodekadién-1-ol), 297 g/kg feromon (dodekán-1-ol), 71 g/kg feromon (tetradekán-1-ol)

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/2083-2/2018
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Nov 30, 2026
 • Holder CBC (Europe) S.r.l.
 • Holder's domestic representative Biocont Magyarország Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Biocont Magyarország Kft.
 • Manufacturer Shin-Etsu Chemical Co Ltd
 • Formulation gőzt kibocsátó szer (VP)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 100 db diszpenzer/csomag, 400 db diszpenzer/csomag

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose nem szükséges
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H315
  Bőrirritáló hatású.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P235
  Hűvös helyen tartandó.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P332 + P313
  Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P411
  A tárolási hőmérséklet legfeljebb ... °C/...°F lehet.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-11-15 11:57